12.04.2024
Štatút Fondu na podporu športu
13.11.2023
Usmernenie k vyúčtovaniu príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy č. 2022/002
13.08.2023
Rokovací poriadok dozornej rady Fondu na podporu športu
09.06.2023
Zásady poskytovania finančných prostriedkov na zmiernenie následkov v oblasti športu spôsobených mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom alebo výnimočným stavom vyhláseným na celom území Slovenskej republiky (mimoriadna podpora)
31.03.2023
Zásady poskytovania finančných prostriedkov na zmiernenie následkov v oblasti športu spôsobených mimoriadnou situáciou, núdzovým stavom alebo výnimočným stavom vyhláseným na celom území Slovenskej republiky
13.03.2023
Príručka k propagácii a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov z Fondu na podporu športu
13.03.2023
Štatút odbornej komisie „Športová infraštruktúra“
21.12.2022
Smernica o poskytovaní stravovania pre zamestnancov Fondu na podporu športu
29.09.2022
Organizačný pokyn predsedu správnej rady Fondu na podporu športu č. 1/9/2022
14.01.2022
Smernica o postupe pri výkone finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
05.10.2021
Rokovací poriadok dozornej rady
16.02.2021
Štatút Fondu na podporu športu_aktualizácia k 29.1.2021
07.09.2020
Smernica o účtovníctve
11.08.2020
Organizačná štruktúra FNPŠ
08.07.2020
Rokovací poriadok odborných komisií
08.07.2020
Etický kódex
22.06.2020
Smernica o prijímaní rozhodnutí orgánov elektronickým hlasovaním – hlasovanie „per rollam“
10.06.2020
Smernica o obehu písomností
10.06.2020
Smernica o prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a oznamovaní prešetrenia alebo kontrole sťažností a petícií vo Fonde na podporu športu
10.06.2020
Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
10.06.2020
Smernica o finančnej kontrole
10.06.2020
Rokovací poriadok správnej rady Fondu na podporu športu
10.06.2020
Registratúrny poriadok
10.06.2020
Príručka k propagácii a informovaní o získaní podpory z verejných zdrojov z Fondu na podporu športu
10.06.2020
Smernica o poskytovaní informácií
10.06.2020
Štatút Fondu na podporu športu