Zmierňovanie dopadov pandémie COVID-19
Zmierňovanie dopadov pandémie COVID-19

Fond na podporu športu je na základe zákona č. 323/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oprávnený na základe osobitnej výzvy poskytnúť mimoriadnu podporu na zmiernenie následkov mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného na celé územie Slovenskej republiky. Cieľom tejto legislatívnej zmeny bolo poskytnutie finančných prostriedkov pre športový sektor, ktorý bol zásadným spôsobom ovplyvnený protipandemickými opatreniami, ktoré príslušné štátne orgány prijímali od marca 2020 v súvislosti s prebiehajúcou pandémiou ochorenia COVID-19.

Historicky prvou takouto výzvou bola výzva určená pre profesionálne športové kluby - účastníkov najvyšších súťaží mužov a žien vo volejbale, basketbale a hádzanej, ako aj dvoch najvyšších súťaží mužov vo futbale a ľadovom hokeji. V rámci tejto výzvy Fond na podporu športu poskytol 31 subjektom celkovú pomoc vo výške vyše 3,4 milióna eur. Okrem toho Fond na podporu športu za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov pandémie ochorenia Covid-19 podporil aj amatérske športové kluby a organizácie, keď 353 subjektom prerozdelil úhrnom takmer 1,5 milióna eur.

V rámci druhého kola pomoci pre profesionálne športové kluby, aj vďaka uvoľneniu ďalších prostriedkov z Ministerstva financií Slovenskej republiky, vyčlenil Fond na podporu športu ďalších 8 milióna eur. Profesionálne športové kluby sa o tieto prostriedky môžu uchádzať podaním žiadosti na základe vyhlásenej výzvy v lehote od 23. augusta do 13. septembra 2021.

Dokumenty k výzve nájdete v sekcii Aktuálne výzvy

Neboli zverejnené žiadne výzvy.
Neboli zverejnené žiadne výzvy.

Výzva č. 2022/001 – podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru

Trvanie výzvy
-

Cieľom výzvy je podpora podnikov prevádzkujúcich športovú infraštruktúru prostredníctvom pokrytia časti fixných nákladov, ktoré tieto podniky museli vynaložiť v čase ich núteného čiastočného alebo úplného uzatvorenia z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a v čase po opätovnom spustení ich prevádzky, keď sa prejavili negatívne dôsledky pandémie ochorenia COVID-19 na fungovanie prevádzok športovej infraštruktúry.

Žiadosti bude možné predkladať od 15. mája 2022 do 15. júna 2022 prostredníctvom elektronického registračného systému fnps.egrant.sk. Okrem toho sú žiadatelia povinní zaslať žiadosť v súlade s pokynmi uvedenými vo výzve a v elektronickom registračnom systéme Fondu na podporu športu aj v písomnej forme, či už v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu fondu, alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky Ústredného portálu verejnej správy.

Výzva č. 2021/003 – Profesionálne športové kluby

Trvanie výzvy
-

Výzva č. 2021/003 – Profesionálne športové kluby

Ďalšia výzva na zmiernenie následkov pandémie ochorenia COVID-19 pre profesionálne športové kluby bola dňa 23. augusta 2021 zverejnená.

Finančná pomoc sa bude vzťahovať na oprávnené obdobie január 2021 – jún 2021, pričom oprávnenými žiadateľmi sú profesionálne športové kluby pôsobiace v najvyšších súťažiach mužov a žien v hádzanej, basketbale a volejbale a v najvyšších súťažiach mužov v ľadovom hokeji a vo futbale.

Finančná pomoc sa poskytuje na pokrytie fixných personálnych nákladov profesionálnych športovcov a športových odborníkov do výšky až 1 650 eur za mesiac na jednu osobu. Maximálna prípustná pomoc pre profesionálne športové kluby je následne diferencovaná podľa športu a súťaže v ustanoveniach výzvy na predkladanie žiadostí. 

Žiadosti bude možné predkladať od 23. augusta 2021 do 13. septembra 2021 prostredníctvom elektronického registračného systému fnps.egrant.sk. Okrem toho sú žiadatelia povinní zaslať žiadosť v súlade s pokynmi uvedenými vo výzve a v elektronickom registračnom systéme aj vykonávateľovi, ktorým je Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Akékoľvek otázky týkajúce sa výzvy na predkladanie žiadostí o  poskytnutie príspevku na zmierňovanie dopadov pandémie ochorenia COVID-19 na profesionálny šport môžete klásť e-mailom na profikluby@fnps.sk.