AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Kto sme?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Fond na podporu športu, so sídlom: Príkopova 3255/6, 831 03 Bratislava, IČO: 52846059 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“) zriadený zákonom č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o Fonde na podporu športu“).

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a relevantnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ”), ktoré sa na nás vzťahujú.

Ako nás môžete kontaktovať?

 Svoje práva môžete vykonávať e-mailom alebo poštou prostredníctvom zodpovednej osoby podľa článku 37 GDPR:

 • Michal Fabian; e-mail: dpo@fnps.sk.
 • poštová adresa: Fond na podporu športu, Príkopova 3255/6, 831 03 Bratislava.

Prečo spracúvame osobné údaje (t. j. na aké účely) a na akom právnom základe?

Účel spracúvania osobných údajov - Právny základ spracúvania osobných údajov

 • predzmluvné vzťahy (s uchádzačmi o zamestnanie) – článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • plnenie povinností zamestnávateľa - článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. b) GDPR, § 78 ods. 3 a ods. 5 ZOOÚ,
 • plnenie predzmluvných a zmluvných povinností mimo pracovnoprávnych vzťahov (napr. posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekt podpory športu, uzatváranie zmlúv o poskytnutí finančného príspevku na projekt podpory športu, zmluvné vzťahy s poskytovateľmi tovarov a služieb) - článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • zverejňovanie údajov v Informačnom systéme športu a na webovom sídle Prevádzkovateľa - článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • vedenie zoznamu poskytovateľov športových poukazov - článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • vyhotovovanie zápisov z rokovaní správnej rady Prevádzkovateľa, vyhotovovanie zápisov z rokovaní iných orgánov Prevádzkovateľa - článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • monitorovanie podporených projektov - článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • propagácia športu - článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • spolupráca s orgánmi verejnej správy, inými právnickými a fyzickými osobami, s medzinárodnými organizáciami a zahraničnými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti športu - článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • uskutočňovanie vzdelávacích aktivít a metodicko-poradenskej činnosti v oblasti športu - článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • kontrola plnenia zmluvných záväzkov a vymáhanie pohľadávok zo zmluvných záväzkov zo zmlúv uzatvorených s prijímateľmi príspevku na projekt, zabezpečenie ochrany práv a právom chránených záujmov - článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, článok 9 ods. 2 písm. f) GDPR, § 78 ods. 6 ZOOÚ,
 • spracúvanie údajov o bezúhonnosti (členov správnej rady, dozornej rady a odborných komisií Prevádzkovateľa, žiadateľov o príspevok na projekt) - článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • účtovné a daňové účely - článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • vybavovanie žiadostí dotknutých osôb podľa GDPR - článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • archívne účely - právny základ, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov na pôvodné účely v zmysle režimu článku 89 GDPR,
 • evidencia vstupov do areálu Prevádzkovateľa - článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení (ďalej len „Zákon o sťažnostiach“) - článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • spracúvanie osobných údajov o oznamovateľoch protispoločenskej činnosti (whistleblowing) - článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
 • vybavovanie žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení (ďalej len „Zákon o slobode informácií) článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR,


Aké oprávnené záujmy sledujeme pri spracúvaní osobných údajov?

Pri spracúvaní osobných údajov sledujeme naše oprávnené záujmy, ktorými sú skvalitnenie vykonávania našich činností, obhajovanie našich právnych nárokov a ochrana majetku Prevádzkovateľa a zdravia osôb.

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Podľa povahy veci spracúvame rôzne kategórie osobných údajov (napr. meno a priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia) vrátane osobitných kategórií osobných údajov (napr. údaje týkajúce sa zdravia). Osobitné kategórie osobných údajov však spracúvame len vtedy, ak je to nevyhnutné (napr. na plnenie našich povinností v oblasti pracovného práva a sociálneho zabezpečenia alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov). Výnimočne spracúvame osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky, a to v prípade členov správnej rady, dozornej rady, členov odborných komisií a žiadateľov o príspevok na projekt.

Od koho získavame osobné údaje?

Väčšinu osobných údajov, ktoré spracúvame, získavame priamo od Vás, napr. ak nás kontaktujete, žiadate o príspevok na projekt podpory športu, uchádzate sa o zamestnanie alebo v prípade, ak konáte v mene inej fyzickej či právnickej osoby (napr. ak pre ňu pracujete).
Osobné údaje získavame aj z iných zdrojov, napr. ak sú Vaše osobné údaje obsiahnuté v dokumentácii, ktorú nám predložili žiadatelia o príspevok na projekt, z verejne dostupných zdrojov alebo od štátnych orgánov, od žiadateľov o poskytnutie finančného príspevku na projekt, od sťažovateľov v zmysle Zákona o sťažnostiach alebo žiadateľov o informácie v zmysle Zákona o slobode informácií.

Musíte nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytovanie väčšiny osobných údajov je zákonnou požiadavkou (v zmysle Zákona o Fonde na podporu športu), prípadne zmluvnou požiadavkou a požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Ich poskytnutie nie je vždy povinné, avšak ich neposkytnutie môže mať vplyv napr. na Vašu možnosť žiadať o príspevok na projekt podpory športu či uzavrieť s nami zmluvu.
Ak ste naším zamestnancom alebo sa uchádzate o zamestnanie, poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy. Ich poskytnutie je povinné, nakoľko bez týchto údajov nevieme s Vami uzatvoriť pracovnú zmluvu alebo dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a plniť si svoje zákonné povinnosti voči štátnym orgánom (napr. zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, daňový úrad).

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje poskytujeme iným osobám len v nevyhnutnej miere. Vaše osobné údaje neposkytujeme nikomu na účely marketingu. Vaše osobné údaje poskytujeme jednak našim zamestnancom a tiež tzv. sprostredkovateľom (napr. našim účtovným poradcom, poskytovateľom služieb bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poskytovateľom softvérových produktov), prípadne iným prevádzkovateľom (napr. štatutárnym audítorom).
Za určitých okolností sme povinní na základe všeobecne záväzných právnych predpisov poskytovať osobné údaje iným osobám, napr. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Sociálnej poisťovni, daňovým úradom, zdravotným poisťovniam.
Ak ste naším zamestnancom, niektoré Vaše osobné údaje môžu byť poskytované, prípadne zverejnené, ak je to potrebné v súvislosti s plnením Vašich pracovných povinností. To znamená, že môžeme poskytnúť Vaše osobné údaje v rozsahu určenom § 78 ods. 3 ZOOÚ, a to napr. našim zmluvným partnerom alebo tretím osobám za účelom Vášho prihlásenia na školenie či odborné semináre alebo na rezerváciu ubytovania v súvislosti so služobnou cestou.
Vaše osobné údaje môžeme poskytovať iným osobám aj v súvislosti s ochranou práv a právom chránených záujmov (napr. advokátom, súdom alebo exekútorom).

Prenášame osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii?

Osobné údaje nie sú poskytované príjemcom mimo územia Európskej únie.

Ako dlho uchovávame osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení a osobitné právne predpisy - napr. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Podrobnejšie informácie o dobe uchovávania osobných údajov nájdete v našom registratúrnom poriadku.

Uskutočňujeme automatizované rozhodovanie vrátane profilovania?

Neuskutočňujeme automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte práva, o ktorých by ste mali vedieť. Vaše práva závisia od účelu, pre ktorý spracúvame Vaše osobné údaje.

a) Právo na prístup k osobným údajom:
Máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje a ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať k nim prístup za podmienok stanovených GDPR. Poskytneme Vám kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame pod podmienkou, že to nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak žiadosť podáte elektronicky, informácie Vám poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob poskytnutia.

b) Právo na opravu:
Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

c) Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“):
Za určitých okolností máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje, ak:
• osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získavali alebo inak spracúvali,
• odvoláte súhlas na spracovanie osobných údajov v prípadoch, kde sa vyžaduje súhlas a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
• namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov, pri profilovaní) a neprevažujú žiadne naše oprávnené dôvody na ich spracúvanie alebo ak namietate voči ich spracúvaniu na účely priameho marketingu,
• osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
• osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.
Právo na vymazanie sa za podmienok uvedených v GDPR neuplatní, napr. ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie našej zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky, na účely archivácie alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

d) Právo na obmedzenie spracúvania:
Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
• počas obdobia, kedy overujeme správnosť osobných údajov, ak ste správnosť osobných údajov napadli,
• spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania osobných údajov žiadate obmedzenie ich použitia,
• ak už osobné údaje na účely spracúvania nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie Vašich právnych nárokov,
• do overenia, či naše oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi, ak namietate voči spracúvaniu osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov, pri profilovaní).
Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky.

e) Právo na prenosnosť údajov:
Máte právo získať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a na ich prenesenie ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak:
• sa spracúvanie Vašich osobných údajov zakladá na súhlase alebo na zmluve a zároveň,
• ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
Právo na prenosnosť nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

f) Právo namietať:
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov (pri spracúvaní osobných údajov na účely oprávnených záujmov, pri profilovaní). V tom prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžete namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak namietnete proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje už na také účely nesmieme spracúvať. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môžete uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

g) Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:
Ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

h) Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:
Máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Zmeny Informačnej povinnosti

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek informácie o spracúvaní osobných údajov upraviť a zmeniť. V prípade, že zmeníme tieto informácie podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti, napr. všeobecným oznámením na našom webovom sídle alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.