Športová infraštruktúra
Infraštruktúrne projekty
Neboli zverejnené žiadne výzvy.

Účelom podpory je poskytovanie finančných prostriedkov primárne na výstavbu novej športovej infraštruktúry, ale aj modernizáciu a rekonštrukciu existujúcej, ktorá umožní pravidelné a udržateľné využívanie tejto infraštruktúry zo strany detí, mládeže, seniorov, organizovaných aj neorganizovaných športovcov a širokej verejnosti.

Informácie o prebiehajúcich výzvach nájdete v kategórii : Aktuálne výzvy

Podávanie žiadostí prebieha prostredníctvom registračného systému : fnps.egrant.sk

Mária Berdisová

členka

členka výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu

Boris Čavajda

člen

člen dozornej rady a komisie pre infraštruktúru SOŠV

Alexander Gejmovský

člen

riaditeľ Centra akademického športu STU

Jozef Gönci

člen

bývalý štátny tajomník pre šport, člen pracovnej skupiny Team Slovakia

Monika Gremeňová

členka

špecialistka v inžiniersko-konzultačnej činnosti

Vladimír Gubrický

člen

generálny sekretár Slovenského atletického zväzu

Michal Kraus

člen

generálny riaditeľ X-BIONIC® SPHERE Šamorín

Milan Ladiver

člen

manažér rozvojového oddelenia Slovenského zväzu ľadového hokeja

Milan Mičuch

člen

športový manažér Tipos Arény - Zimného štadióna Ondreja Nepelu

Peter Novák

člen

vedúci Odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu v meste Stropkov

Samuel Roško

člen

generálny sekretár Slovenského paralympijského výboru

Patrik Voltmann

člen

autorizovaný stavebný inžinier, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja

Pavol Senecký

člen

projektant, hlavný inžinier projektu, technický dozor investora - odborný konzultant INFRA 4

Miloš Singovszki

člen

autorizovaný projektant - odborný konzultant INFRA 4

Výzva č. 2023/001 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Trvanie výzvy
-

Fond na podporu športu v nadväznosti na uznesenie správnej rady Fond na podporu športu zo dňa 9. novembra 2023 zverejňuje štvrtú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry pri celkovej finančnej alokácií 17 miliónov eur.

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa je vo výzve nastavené na minimálne 30 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, pričom vyššie percento znamená viac bodov a väčšiu šancu na úspech.

Je dôležité zdôrazniť, že systém egrant fnps.egrant.sk bude pre záujemcov otvorený v termíne od 1. februára 2024 do 29. februára 2024. Pred 1. februárom 2024 bude systém fnps.egrant.sk otvorený iba na registráciu žiadateľa, avšak bez prístupu do formulára na podávanie žiadostí.

Konzultácie ku výzve adresujte prosím výhradne mailom od 8. januára 2024 na adresu ziadosti.infrastruktura@fnps.sk.

Žiadosť je nutné zaslať bez príloh aj fyzicky najneskôr do 29. februára 2024.

Fond na podporu športu bude priebežne na svojom webovom sídle zverejňovať všetky relevantné informácie týkajúce sa výzvy.

Dokumenty
23.05.2024
Výsledky posudzovania žiadostí v rámci výzvy č. 2023/001 "Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry"
20.12.2023
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ v znení dodatku č.1
20.12.2023
Dodatok č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2023/001
19.12.2023
Údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov
19.12.2023
Výberové konanie na členov odbornej komisie pre športovú infraštruktúru FNPŠ
18.12.2023
Schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu v znení dodatku č. 2
15.12.2023
Často kladené otázky (FAQ) k výzve č. 2023/001 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“
15.11.2023
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2023/001
15.11.2023
Doplňujúce informácie k Výzve č. 2023/001 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“
15.11.2023
Príloha č. 1 výzvy – Vzorový formulár žiadosti
15.11.2023
Príloha č. 2 výzvy - Vzor plánu udržateľnosti projektu a prevádzkového modelu
15.11.2023
Príloha č. 3a) výzvy - Vzor textu uznesenia
15.11.2023
Príloha č. 3b) výzvy - Vzor čv štatutára o zabezpečení spolufinancovania
15.11.2023
Príloha č. 4 výzvy - Vzor formulára pre údaje pre vyžiadanie výpisu z registra trestov
15.11.2023
Zásady, spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ č. 2023/001
15.11.2023
Príloha č. 2 zásad - Vzor čestného vyhlásenia k telesnej a športovej výchove
15.11.2023
Príloha č. 3 zásad - Vzor potvrdenia o príprave reprezentácie na športovisku
15.11.2023
Príloha č. 4 zásad - Vzor potvrdenia o organizácii významných športových podujatí

Výzva č. 2022/002 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Trvanie výzvy
-

Fond na podporu športu v nadväznosti na uznesenie správnej rady Fond na podporu športu dnes 22. decembra 2022 zverejnil tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17,6 milióna eur.

V porovnaní s predchádzajúcimi výzvami, keď bola spoluúčasť päťdesiat percent, je aktuálne nastavené spolufinancovanie zo strany žiadateľa na minimálne tridsať percent, pričom vyššie percento znamená viac bodov a väčšiu šancu na úspech.

Je dôležité zdôrazniť, že systém egrant fnps.egrant.sk bude pre záujemcov otvorený v termíne 17. marca až 17. apríla 2023. Konzultácie ku výzve adresujte prosím výhradne mailom od 9. januára 2023 na adresu ziadosti.infrastruktura@fnps.sk.

Žiadosť je nutné zaslať bez príloh aj fyzicky najneskôr do 17. apríla 2023 do 23:59 v zmysle bodu 15 výzvy.

Fond na podporu športu bude priebežne na svojom webovom sídle zverejňovať všetky relevantné informácie týkajúce sa výzvy vrátane príloh a zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia jednotlivých žiadostí..

Dokumenty
13.11.2023
Usmernenie k vyúčtovaniu príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy č. 2022/002
30.06.2023
Výsledky posudzovania žiadostí v rámci výzvy č. 2022/002 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“
16.03.2023
Zásady spôsob a kritériá hodnotenia žiadostí k výzve č. 2022_002
15.03.2023
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002 v znení dodatku č. 1
15.03.2023
Príloha č. 7. - Vzor potvrdenia o organizácii významných športových podujatí
15.03.2023
Príloha č. 6. - Vzor potvrdenia o príprave reprezentantov
15.03.2023
Príloha č. 5. - Vzor formulára pre údaje na vyžiadanie výpisu z registra trestov
15.03.2023
Príloha č. 4. - Vzor vyhlásenia žiadateľa o poskytnutie pomoci
15.03.2023
Príloha č. 3 - Vzor plánu udržateľnosti 2022
15.03.2023
Príloha č. 2 - Vzor zmluvy DPH
15.03.2023
Príloha č. 2 - Vzor zmluvy bez DPH
15.03.2023
Príloha č. 1 - Vzor formulára žiadosti
23.12.2022
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002
23.12.2022
Doplňujúce informácie k Výzve č. 2022/002
15.12.2022
Schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu v znení dodatku č. 1
15.12.2022
Schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu v znení dodatku č. 1

Výzva č. 2021/004 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Trvanie výzvy
-

Správna rada Fondu na podporu športu na svojom zasadnutí dňa 10. novembra 2021 schválila text výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, ktorú následne Fond na podporu športu zverejnil na svojom webovom sídle dňa 15. novembra 2021.

Cieľom tejto výzvy je vybudovanie novej športovej infraštruktúry v Slovenskej republike, zlepšenie technickej úrovne a kvality existujúcej športovej infraštruktúry, ktorými dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti športovej reprezentácie Slovenskej republiky, vrcholového športu, športu mládeže, športu pre všetkýchh a športu zdravotne postihnutých, a to prostredníctvom rozvoja športovej infraštruktúry.

Finančný príspevok z Fondu na podporu športu sa v rámci tejto výzvy poskytuje v maximálnej výške 60 % oprávnených výdavkov z rozpočtu projektu žiadateľa. Minimálna hodnota oprávnených výdavkov projektu, ktorý má byť podporený z fondu je stanovená na sumu 100 000 eur. Pokiaľ však dôjde v prípade fondom schváleného projektu k objektívnej úspore na základe výsledkov verejného obstarávania alebo verejnej obchodnej súťaže, fond môže poskytnúť príspevok aj v nižšej sume, pričom celková hodnota projektu nesmie byť nižšia ako 80 000 eur. Maximálna výška príspevku pre jeden projekt je limitovaná sumou 1,25 milióna eur.

Svoje žiadosti budú môcť oprávnení žiadatelia podávať v období od 15. decembra 2021 do 31. januára 2022.

Fond na podporu športu bude priebežne na svojom webovom sídle zverejňovať všetky relevantné informácie týkajúce sa výzvy vrátane spôsob a kritérií hodnotenia jednotlivých žiadostí.

Akékoľvek otázky týkajúce sa výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci tejto výzvy môžete klásť e-mailom na ziadosti.infrastruktura@fnps.sk.

Dokumenty
09.03.2023
Usmernenie k vyúčtovaniu v rámci výzvy č. 2021/004, aktualizácia 9.3.2023
04.10.2022
Záverečná správa k výzve č. 2021/004 (Športová infraštruktúra)
05.07.2022
Usmernenie k vyúčtovaniu príspevku na projekt podpory športu v rámci výzvy č. 2021/004
13.05.2022
Výsledky posudzovania žiadostí o finančný príspevok v rámci výzvy určenej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry (výzva FnPŠ č. 2021/004)
27.02.2022
Zápis o hlasovaní „per rollam“ správnej rady Fondu na podporu športu č. 6/2022 (zmena zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia žiadostí k výzve č. 2021/004)
27.02.2022
Vzor potvrdenia národného športového zväzu o organizácii medzinárodného športového podujatia
27.02.2022
Vzor potvrdenia národného športového zväzu o príprave reprezentantov
27.02.2022
Vzor čestného vyhlásenia žiadateľa o využívaní športoviska pre šport detí a mládeže
25.02.2022
Zásady, spôsob a kritéria hodnotenia žiadostí o poskytnutie príspevku na projekt podpory športu v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ na základe výzvy č. 2021/004 (aktualizácia 25.2.2022)
10.01.2022
Príloha č. 1 k výzve č. 2021/004 – Vzor žiadosti
10.01.2022
Príloha č. 4 k výzve č. 2021/004 - Vzor plánu udržateľnosti projektu a prevádzkového modelu
15.11.2021
Príloha č. 3 k výzve č. 2021/004 – Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie pomoci podľa Schémy štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry
15.11.2021
Príloha č. 2 k výzve č. 2021/004 – Čestné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie príspevku
15.11.2021
Výzva FnPŠ č. 2021/004 – výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry
30.08.2021
Schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu

Výzva č. 2020/001 – Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

Trvanie výzvy
-

Správna rada Fondu na podporu športu na svojom zasadnutí dňa 18.12.2020 rozhodla o vypísaní historicky prvých 2 výziev na účel podpory a rozvoja športu. 

Prvá výzva je zameraná na  predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci  programu  Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom  utvárania  priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne postihnutých občanov.   

Na výzvu je alokovaná suma 15 miliónov EUR, ktorá bude rozdelená do každého z ôsmich vyšších územných celkov v objeme minimálne 10% z celkovej sumy finančných prostriedkov. 

Akékoľvek otázky týkajúce sa výzvy na predkladanie žiadostí o  poskytnutie príspevku v rámci programu  Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry môžete klásť e-mailom na ziadosti.infrastruktura@fnps.sk.

Podávanie žiadostí prebieha prostredníctvom registračného systému : fnps.egrant.sk

Okrem podania žiadosti elektronickým spôsobom je žiadateľ povinný zaslať žiadosť (bez príloh) aj v listinnej podobe na korešpondenčnú adresu Fondu na podporu športu, P. O. Box 253, 830 00 Bratislava. Za listinnú podobu sa pritom považuje aj vytlačený a vlastnoručne podpísaný formulárový dokument, ktorý vám ponúkne na tlač samotné webové rozhranie systému fnps.egrant.sk po odoslaní elektronickej žiadosti.