Fond na podporu športu podporí dvojnásobný počet infraštruktúrnych projektov aj vďaka dodatočnej pomoci ministerstva financií

TRNAVA – Podpora výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry, stimul pre pandémiou zasiahnutý sektor profesionálneho športu, ale aj pokračovanie pomoci pre amatérsky šport. Správna rada Fondu na podporu športu sa na svojom poslednom zasadnutí zaoberala viacerými dôležitými bodmi, na konci ktorých by mala byť finančná pomoc pre vlastníkov športovej infraštruktúry, profesionálne športové kluby a ďalších 51 amatérskych športových organizácii.

Zhruba päťhodinové zasadnutie správnej rady v historickej budove radnice v Trnave prinieslo v tomto smere niekoľko významných rozhodnutí. „Šport potrebuje v čase pretrvávajúcej pandémie silný pozitívny impulz. Veľmi významný míľnik sme dosiahli pri historicky prvej výzve Fondu na podporu športu týkajúcej sa športovej infraštruktúry. Správna rada sa oboznámila s hodnotením žiadostí, ktoré vypracovala príslušná odborná komisia Športová infraštruktúra. Každú jednu žiadosť pritom hodnotili na základe vopred známych kritérií náhodným spôsobom zvolení dvaja až piati členovia odbornej komisie. Správna rada sa s hodnotením odbornej komisie po diskusii v celom rozsahu bez výnimky stotožnila, čo taktiež podporuje predvídateľnú súťaž projektov smerom do budúcna. Súčasne sa veľmi teším, že sme prijali uznesenie, ktoré umožní podporiť pri 50-percentom spolufinancovaní zo strany žiadateľov až dvojnásobný počet projektov, ako sa pôvodne plánovalo, a to vďaka dodatočným zdrojom od ministerstva financií, ktoré ich má poskytnúť fondu ešte v priebehu mesiaca júl,“ naznačil predseda správnej rady fondu Ladislav Križan, odkazujúc na rozhodnutie správnej rady o schválení vyše stovky žiadostí o finančný príspevok v rámci programu výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry. 

Túto výzvu vyhlásil Fond na podporu športu ešte v posledný kalendárny deň roku 2020. Počas jari sa do predmetnej výzvy zapojilo dohromady 206 subjektov so žiadosťou o príspevok pre ich infraštruktúrne projekty. „Jedenásťčlenná odborná komisia tieto žiadosti po ich pridelení vyhodnotila a na schválenie správnej rade odporučila na základe regionálneho princípu 49 projektov. Celkovo je na tieto projekty vyčlenených 14,1 milióna eur,“ priblížil celý proces vyhodnocovania a posudzovania žiadostí predseda odbornej komisie Športová infraštruktúra Gábor Asványi, ktorý je súčasne aj členom správnej rady fondu a výkonným riaditeľom Slovenského olympijského a športového výboru. 

Pozitívnou správnou je, že podpora športovej infraštruktúry v rámci vyhlásenej výzvy sa týmto ešte nekončí. „Jednotlivé subjekty vypracovali aj ďalšie kvalitné projekty, ktoré sa však nedostali do finálneho regionálneho výberu. Keďže viaceré z nich sú pre rozvoj športovej infraštruktúry už dnes potrebné, odborná komisia odporučila správnej rade na odsúhlasenie ďalších 55 projektov. Ich poradie sme zostavili na základe výšky dosiahnutých bodov pri hodnotení žiadostí o príspevok. Podpora týchto projektov však podliehala schváleniu zvýšenia celkovej alokácie finančných prostriedkov na túto výzvu zo strany Ministerstva financií SR o ďalších zhruba 10 miliónov eur,“ doplnil Asványi.

Najväčšie zastúpenie spomedzi žiadateľov mali pochopiteľne mestá a obce, keďže práve v ich vlastníctve je prevažná väčšina športovej infraštruktúry na Slovensku. „V dôsledku zvýšenia vyčlenených prostriedkov na túto výzvu sa viac peňazí dostane do miest a obcí na potrebné skvalitnenie športovej infraštruktúry. Týmto krokom dávame príležitosť na to, aby sa mladá generácia zo zdravotnej a pohybovej stránky zdokonaľovala na kvalitných športoviskách,“ nešetril spokojnosťou ďalší z členov správnej rady Branislav Tréger, primátor Liptovského Hrádku, ktorý súčasne zastáva aj pozíciu predsedu Združenia miest a obcí Slovenska. „Sme veľmi vďační, že mestá a obce dostanú takúto finančnú injekciu,“ dodal.

S Trégerom v tomto smere súhlasí aj primátor Trnavy Peter Bročka. „Akékoľvek ďalšie zdroje, ktoré vieme pridať k nášmu rozpočtu, sú iba plus. Fond na podporu športu je predvídateľný a stabilný partner. To je súčasne aj odkaz pre miestne samosprávy, aby mali pripravené projekty a mohli žiadať o finančné prostriedky,“ prezradil Bročka, ktorý je súčasne viceprezidentom Únie miest Slovenska.

Rozhodovanie ohľadom schvaľovania žiadostí v rámci výzvy určenej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry však nebol jediný dôležitý bod programu zasadnutia správnej rady. „Rovnako sa mimoriadne teším tomu, že sa nám podarilo spraviť dôležité kroky vpred v procese podpory profesionálneho športu za prvý polrok roku 2021,“ povedal Ladislav Križan.

Uvedené kroky spočívajú v prijatí uznesenia o ďalšej pomoci pre profesionálne športové kluby, ktorým správna rada na svojom zasadnutí podmienečne – čakajúc na kladné stanoviská Protimonopolného úradu SR i Európskej komisie k nutným schémam pomoci – schválila novú výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre profesionálne športové kluby. Tým Fond na podporu športu už v minulosti poukázal takmer 3,5 milióna eur na vykrytie strát vzniknutých v dôsledku pandémie spôsobenej ochorením COVID-19. Vzhľadom na pretrvávajúce zákazy a obmedzenia najmä vo vzťahu k divákom však Fond na podporu športu plánuje vyhlásiť opätovne ďalšiu výzvu, ktorá bude tentoraz zameraná na pokrytie personálnych nákladov profesionálnych športových klubov na činnosť ich športovcov a športových odborníkov.

„Chcem sa poďakovať za konštruktívny prístup všetkým členom správnej rady, odbornej komisie Profesionálny šport a v neposlednom rade aj Ministerstvu financií Slovenskej republiky za vyčlenenie finančných prostriedkov,“ povedal člen správnej rady a predseda odbornej komisie Profesionálny šport Ľudovít Jurinyi, ktorý je súčasne riaditeľom profesionálneho hokejového klubu HK Poprad a členom výkonného výboru SZĽH. Fond na podporu športu plánuje v rámci podmienečne schválenej výzvy vyčleniť profesionálnym športovým klubom 8 miliónov eur, ktorými má byť pokrytých prvých šesť mesiacov kalendárneho roku 2021. „Verím, že táto výzva bude nápomocná čo najväčšiemu počtu profesionálnych športových klubov,“ dodal Jurinyi.

Správna rada Fondu na podporu športu na svojom zasadnutí súčasne rozhodla aj o finančnej pomoci pre ďalších 51 amatérskych športových klubov a organizácií, ktoré sa tak pridajú k doterajším 303 úspešným žiadateľom zo sektoru amatérskeho športu, ktorým správna rada fondu priznala finančný príspevok na svojom predchádzajúcom zasadnutí. K vopred avizovanému zvýšeniu počtu podporených amatérskych športových klubov došlo po vykonaní procesných úkonov smerujúcich či už k overeniu spôsobilosti žiadateľov byť prijímateľom príspevku podľa podmienok stanovených vo výzve pre amatérsky šport, alebo po tom, čo žiadatelia odstránili formálne nedostatky svojich žiadostí. K poukázaniu týchto finančných prostriedkov na účty žiadateľov by malo prísť v najbližšom období.

Zoznam žiadostí o finančný príspevok v rámci výzvy určenej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry (výzva FnPŠ č. 2020/001)