Fond na podporu športu podporí modernizáciu univerzitných bazénov. K dispozícii budú športovým klubom aj verejnosti

Ešte koncom minulého týždňa rozhodla správna rada Fondu na podporu športu o vyčlenení viac ako 30 miliónov eur určených na 90 projektov, ktoré boli oprávnenými subjektmi predložené na základe vypísanej výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry. Medzi podporenými projektmi sú aj dva, ktoré predložili slovenské vysoké školy.

Svoje žiadosti o finančný príspevok podali Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (SPU) na rekonštrukciu bazéna Centra univerzitného športu SPU v Nitre a tiež Slovenská technická univerzita (STU), ktorá rovnako predložila projekt rekonštrukcie bazénovej haly a technických priestorov v univerzitnom areáli Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave. Správna rada Fondu na podporu športu uplynulý týždeň rozhodla o podpore týchto dvoch infraštruktúrnych projektov v úhrnnej sume 2 001 343 eur, z ktorých 1,25 milióna eur poputuje na projekt Slovenskej technickej univerzity v Trnave a zvyšných niečo vyše 750-tisíc eur Slovenskej poľnohospodárskej univerzite.

Aktuálny stav plaveckého bazéna v areáli Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave
Aktuálny stav plaveckého bazénu v areáli Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave

 

„Vzdelanie a šport patria k sebe. Som preto mimoriadne potešený, že na výzvu, ktorú sme vypísali ešte na konci minulého roka, reagovali aj predstavitelia akademickej sféry. V tejto súvislosti patrí veľká vďaka tímom ľudí pod vedením pána dekana Čambála z Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave a pána prorektora Tótha zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, ktorí prišli s veľmi kvalitnými projektmi rekonštrukcie ich športovej infraštruktúry, ktoré následne uspeli v konkurencii podľa vopred zverejnených kritérií. Výsledkom je celková pomoc vo výške vyše dvoch miliónov eur pri povinnom minimálne 40-percentnom spolufinancovaní zo strany žiadateľa, a predovšetkým vízia opätovného otvorenia v súčasnosti uzavretých plaveckých areálov,“ povedal predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan.

„So situáciou a aktuálnym stavom oboch bazénov sme sa spoločne s ostatnými členmi správnej rady oboznámili priamo na mieste. Nie nadarmo sa hovorí, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Obzvlášť projekt rekonštrukcie bazéna v Trnave, ktorý je už viac ako rok a pol uzavretý, hoci je de facto jediný v meste, vnímam ako nasledovaniahodný, a to najmä z dôvodu investičnej spoluúčasti hneď viacerých subjektov – od samotného vlastníka, teda Slovenskej technickej univerzity, cez Fond na podporu športu až po mesto Trnava a Trnavský samosprávny kraj. Vďaka preto patrí i primátorovi mesta Trnava Petrovi Bročkovi, ako aj predsedovi Trnavského samosprávneho kraja Jozefovi Viskupičovi. Obdobná dohoda bude nevyhnutná aj medzi mestom Košice a Košickým samosprávnym krajom, ak má v budúcnosti v Košiciach vzniknúť rekonštrukciou Mestskej krytej plavárne zamýšľané Národné olympijské centrum plaveckých športov, ktoré by slúžilo okrem športovcov aj bežnej verejnosti z celého východného Slovenska,“ dodal Ladislav Križan.

Plaváreň v areáli Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave bola otvorená ešte pred takmer šiestimi dekádami. Plavecký areál s 25-metrovým bazénom so šiestimi dráhami však bol pred zhruba dvomi rokmi pre svoj havarijný stav zatvorený. „Som veľmi rád, že naše úsilie, ktoré sme vložili do projektu komplexnej rekonštrukcie a znovuotvorenia našej plavárne, sa vypláca. Pri financovaní projektu rekonštrukcie sme šli cestou združenej investície viacerých subjektov. V tomto smere by som rád ocenil výbornú spoluprácu a ústretový prístup mesta Trnava a Trnavského samosprávneho kraja. Samozrejme, cieľom primátora mesta a predsedu vyššieho územného celku bolo najmä zvýšiť kvalitu života občanov mesta a kraja, avšak našli sme prieniky, ktoré sme pretavili do spoločnej finančnej participácie na danom projekte. Z finančného hľadiska bol však kľúčovým príspevok z Fondu na podporu športu, bez ktorého by celý projekt rekonštrukcie plavárne zrejme ostal iba v rovine predstáv a želaní. V súčasnej dobe už máme k dispozícii všetky potrebné podklady vrátane stavebného povolenia a ukončenia verejného obstarávania na zhotoviteľa, takže verím, že v najbližších dňoch by sme mohli začať so samotnou realizáciou projektu,“ povedal dekan Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave Miloš Čambál.

Bazén v Centre univerzitného športu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Stav bazénu v Centre univerzitného športu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

 

Podobný osud ako areál v Trnave postihol aj bazén v Centre univerzitného športu SPU v Nitre, ktorý je rovnako z dôvodu nevyhovujúceho technického stavu od januára 2021 uzatvorený. Po investícii v celkovej sume zhruba 1,25 milióna eur, z ktorých pol milióna eur tvoria vlastné zdroje SPU v Nitre a zvyšok príspevok z Fondu na podporu športu, by sa to však malo v dohľadnej dobe zmeniť. „V rámci rekonštrukcie bude vybudovaný nový antikorový plavecký bazén so šiestimi plaveckými dráhami, rozmermi 25 x 12 metrov a hĺbkou 1,35 až 1,8 metra. Súčasťou rekonštrukcie je aj vybudovanie novej elektroinštalácie, vzduchotechniky, vykurovania a bazénovej technológie. Rekonštrukcia prinesie aj významnú úsporu primárnej energie o zhruba 31 % za jeden rok a zníženie emisií skleníkových plynov o 30 % za rok. Po rekonštrukcii a znovuotvorení bude plaváreň slúžiť nielen študentom a zamestnancom univerzity, ale aj športovým klubom a združeniam, ako aj občanom Nitry. Na tento účel sme s mestom Nitra v roku 2022 uzavreli Memorandum o spolupráci,“ informoval prorektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pre investičný rozvoj Tomáš Tóth.