Fond na podporu športu prerozdelí  amatérskym športovým v prvej vlne klubom vyše 1,2 milióna eur

BRATISLAVA – Správna rada Fondu na podporu športu na svojom zasadnutí dňa 26. júna 2021 rozhodla o prerozdelení finančných príspevkov v úhrnnej sume 1 253 132 eur. Predmetné prostriedky poputujú nateraz 303 amatérskym športovým klubom a organizáciám v rámci vypísanej výzvy Fondu na podporu športu určenej na zmiernenie negatívnych dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19.

„Situácia, ktorá nastala v športovom svete po vypuknutí celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19, bola a stále je bezprecedentná. Zo dňa na deň sa počas uplynulého roka zastavili nielen profesionálne športové súťaže, ale výrazne sa obmedzila činnosť aj amatérskych športových organizácií, ktorých najviac trápili úplné zákazy či výrazné obmedzenia pre pohybové aktivity. Postupný návrat do štandardného fungovania z obdobia spred pandémie je obzvlášť pre amatérsky šport mimoriadne náročný. Pevne veríme, že vyčlenenými finančnými prostriedkami dokáže Fond na podporu športu aspoň sčasti pomôcť amatérskym športovým klubom preklenúť tieto ťažké časy,“ povedal na margo poskytnutej pomoci predseda správnej rady fondu Ladislav Križan.

Do výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok určený na pokrytie časti nákladov, ktoré amatérske športové kluby vynaložili v období od 1. marca do 31. decembra 2020, sa zapojilo dohromady 428 subjektov, ktoré žiadali dohromady 1,742 milióna eur. V rámci formálnej kontroly bolo zistené, že 23 žiadostí bolo doručených po stanovenom termíne, preto žiadostiam týchto subjektov nebolo možné vyhovieť. Kancelária Fondu na podporu športu v najbližších dňoch všetkým týmto 23 žiadateľom zašle aj písomné vyrozumenie o tejto skutočnosti.  

V prípade zvyšných 102 žiadostí prebiehajú v súčasnosti ešte ďalšie procesné úkony smerujúce či už k overeniu spôsobilosti žiadateľov byť prijímateľom príspevku podľa podmienok stanovených vo výzve, alebo k doplneniu a odstráneniu nedostatkov ich žiadostí. „Ak po preverení zistíme, že žiadatelia sú oprávnenými žiadateľmi v zmysle výzvy, prípadne ak žiadatelia nedostatky svojich žiadostí v určenom termíne odstránia, budú i tieto žiadosti o finančný príspevok postúpené urýchlene na schválenie správnej rade Fondu na podporu športu. Celková suma poskytnutej pomoci ako aj počet podporených amatérskych športových klubov a organizácií sa tak ešte s najväčšou pravdepodobnosťou zvýšia, avšak o týchto žiadostiach bude správna rada rozhodovať až na niektorom zo svojich najbližších zasadnutí,“ ozrejmil Ladislav Križan

Týmto sa však poskytovanie pomoci na zmiernenie negatívnych následkov stále prebiehajúcej pandémie koronavírusu zo strany Fondu na podporu športu nekončí. V týchto dňoch sa finalizujú rokovania fondu s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, ktorých účelom má byť vyčlenenie ďalších zdrojov zo štátneho rozpočtu na zmiernenie dopadov pandémie na šport. Tieto finančné prostriedky by následne Fond na podporu športu prerozdelil oprávneným žiadateľom v rámci ďalších výziev. 

„V týchto dňoch finalizujeme vyhodnotenie historicky prvej výzvy fondu týkajúcej sa športovej infraštruktúry. Okrem toho sme začali pripravovať ďalšie programy pomoci, ktoré by sa mali vzťahovať aj na ďalšie subjekty zo športového sektora. Verím, že už na najbližšom zasadnutí správnej rady plánovanej na 9. júla v Trnave urobíme viaceré významné rozhodnutia,“ dodal na záver Ladislav Križan  

Zoznam podporených amatérskych športových klubov a organizácií (výzva FnPŠ č. 2021/002)