Fond na podporu športu vyhlasuje novú výzvu určenú pre amatérske športové kluby

Avizovaná Výzva na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 pre amatérske športové kluby bola dňa 5. marca 2021 zverejnená.

Finančná pomoc sa bude vzťahovať na oprávnené obdobie marec 2020 – december 2020, pričom oprávnenými žiadateľmi sú amatérske športové kluby.  

Maximálna výška pomoci pre jeden klub je limitovaná vo výške 50 eur na jedného aktívneho športovca do 23 rokov s minimálne tromi (3) účasťami v súťaži podľa stavu k 30. septembru 2019 (na základe údajov zo žiadostí národných športových zväzov o príspevok uznanému športu na rok 2020).  

Na príspevok majú nárok len kluby s minimálne desiatimi (10) aktívnymi športovcami a príjmami/výnosmi za rok 2019 vo výške minimálne 20 000 eur.

Výška príspevku sa stanovuje ako 50 % oprávnených nákladov klubu za oprávnené obdobie. Na výzvu je alokovaná suma vo výške 4 000 000 eur v zmysle zmluvy o poskytnutí príspevku na mimoriadnu podporu v športe podľa § 22 ods. 1 zákona č. 310/2009 Z. z. o Fonde na podporu športu v znení neskorších predpisov v sume 10 000 000 eur medzi FNPŠ a MŠVVaŠ SR

Žiadosti bude možné predkladať od 30. marca 2021 do 15. apríla 2021. Znenie výzvy ako aj všetku potrebnú dokumentáciu nájdete na nasledujúcom odkazeČestné vyhlásenie, ktoré tvorí povinnú prílohu k žiadosti o finančný príspevok bude zverejnené dodatočne.