Fond na podporu športu vyhlasuje tretiu výzvu na športovú infraštruktúru vo výške 17,6 milióna eur

Fond na podporu športu v nadväznosti na uznesenie správnej rady dnes 23. decembra 2022 zverejnil tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku určeného na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry v celkovej výške 17,6 milióna eur.

V porovnaní s predchádzajúcimi výzvami je vo Výzve č. 2022/002, tzv. INFRA 3, nastavené spolufinancovanie zo strany žiadateľa vo výške minimálne tridsať percent.

„Po jednohlasnom schválení správnou radou zverejňujeme na záver roka 2022 deň pred Vianocami ďalšiu, v poradí už tretiu všeobecnú výzvu zameranú na modernizáciu existujúcej a výstavbu novej športovej infraštruktúry. Pozorne vnímame, že zmeny prijaté v posledných týždňoch v Národnej rade Slovenskej republiky podľa vyjadrení zástupcov samospráv negatívne vplývajú na ich financovanie. Práve samosprávy sú pritom kľúčoví vlastníci športovej infraštruktúry u nás, no aktuálne zvažujú každý cent investícii v roku 2023. Hospodárenie mnohých z nich navyše v období od 1. januára 2023 až do schválenia ich rozpočtov na rok 2023 bude poznamenávať i po poslancami NR SR včera 22. decembra schválenom návrhu zákona o štátnom rozpočte rozpočtové provizória, ale i vysoké ceny elektriny a plynu. I pre všetko už uvedené, síce zverejňujeme výzvu už na záver roka 2022 s cieľom zachytiť časť projektov a ich výdavkov ešte z roka 2022, no predpokladáme pružné prijatie zmien jej aktuálneho textu, kým sa začne v 2. polovici marca 2023 reálna možnosť podať žiadosti o príspevok,“ povedal Ladislav Križan, predseda správnej rady Fondu na podporu športu.

Ku detailom spomenutej výzvy dodal: „Kritériá a zásady hodnotenia žiadostí k Výzve predpokladáme zverejniť bezprostredne po ich plánovanom schválení správnou radou na jej plánovanom zasadnutí na začiatku februára v Prešove. Budú vychádzať z kritérií k predchádzajúcej výzve č. 2, no zároveň predpokladáme pre rastúce ceny elektriny a plynu posilnenie významu a vplyvu kritérií smerujúcich k trvalej udržateľnosti a najmä energetickej efektívnosti športových prevádzok. Ďakujeme zatiaľ všetkým potenciálne výzvou dotknutým za ich trpezlivosť a empatiu v najbližších týždňoch. Prosba na záver - v asi veľmi náročnom roku 2023 spolupracujme prosím ešte intenzívnejšie ako tomu bolo v roku 2022. P.F.2023!“

Detaily výzvy, ako aj všetky podstatné informácie pre žiadateľov nájdu záujemcovia na webe fnps.sk v sekcii športová infraštruktúra – pripravované výzvy.

Je dôležité zdôrazniť, že systém fnps.egrant.sk bude pre záujemcov otvorený v termíne 17. marca až 17. apríla 2023. Konzultácie ku výzve adresujte prosím výhradne mailom od 9. januára 2023 na adresu ziadosti.infrastruktura@fnps.sk.

Žiadosť je nutné zaslať bez príloh aj fyzicky najneskôr do 17. apríla 2023 do 23:59 v zmysle bodu 15 výzvy.

Fond na podporu športu bude priebežne na svojom webovom sídle zverejňovať všetky relevantné informácie týkajúce sa výzvy vrátane príloh a zásad, spôsobu a kritérií hodnotenia jednotlivých žiadostí.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002
Doplňujúce informácie k Výzve č. 2022/002
Schéma štátnej pomoci na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry, poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Fondu na podporu športu v znení dodatku č. 1