Fond na podporu športu zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou (kancelársky nábytok a vybavenie)

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
Predmet zákazky: „Kancelársky nábytok a vybavenie“
 
Fond na podporu športu pripravuje proces verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou podľa ust. § 5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so smernicou Fondu na podporu športu o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.

Dokumenty k zákazke

Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu – kancelársky nábytok a vybavenie
Príloha č. 1 – opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 – čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov
Príloha č. 3 – návrh kúpnej zmluvy