Info pre žiadateľov INFRA 4

Do pätnástich pracovných dní bude kancelária Fondu na podporu športu distribuovať rozhodnutia o schválení resp. neschválení príspevku, rovnako ako aj oznámenia o vyradení žiadosti z dôvodu nesplnenia fomálnych náležitostí v rámci výzvy na predkladanie žiadostí č. 2023/001 v programe „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“.

Z dôvodu rekordného počtu žiadostí žiadame všetkých žiadateľov o zhovievavosť, prosíme o adresovanie prípadných otázok kancelárii fondu až po obdržaní rozhodnutia.