Obnovený multifunkčný športový areál v Nových Zámkoch

Do užšieho výberu miest, ktorým Slovenský atletický zväz poskytol dotáciu na vybudovanie a rekonštrukciu infraštruktúry, sa dostali aj Nové Zámky. Na financovaní rekonštrukcie atletického štadióna sa podieľal aj Nitriansky samosprávny kraj, z Fondu na podporu športu získala samospráva prostriedky na stavebné úpravy diváckych tribún. Stavebné práce dofinancovalo mesto z vlastného rozpočtu.

V piatok 14. júna oficiálne odovzdali do užívania zmodernizovaný obnovený multifunkčný športový areál na Sihoti. Hlavným cieľom komplexnej rekonštrukcie bolo vytvorenie mestského multifunkčného športového areálu pre profesionálny i amatérsky šport. Komplexná rekonštrukcia športoviska trvala niekoľko rokov, bola rozdelená do viacerých etáp od vypracovania štúdie a projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu diela. Výsledkom je obnovená atletická infraštruktúra spĺňajúca kritériá IAAF pre organizovanie  medzinárodných atletických podujatí - ovál s ôsmimi dráhami, sektory pre technické disciplíny, zrekonštruované divácke tribúny a trávnik.

Atletika patrí spolu s gymnastikou a plávaním k trom základným športom, ktoré rozvíjajú kľúčové pohybové schopnosti a zručnosti detí a mládeže. V Nových Zámkoch má atletika vyše 60-ročnú tradíciu. Miestny klub, ktorý reprezentovali pretekári z celého nitrianskeho regiónu, dosahoval veľké úspechy už v ére bývalého Československa. Na novozámockom atletickom štadióne sa už desaťročia organizujú desiatky školských súťaží pre viacero okresov, krajské súťaže Slovenského atletického zväzu, medzištátne stretnutia dorastu a žiactva, dlhoročnú tradíciu má medzinárodný atletický míting o Štít mesta Nové Zámky.

Klub AC Nové Zámky je centrom atletiky pre veľkú časť Nitrianskeho samosprávneho kraja, súťažia zaň talentovaní mládežníci aj zo susedných okresov (Komárno, Šaľa, Levice, Zlaté Moravce). Počas samostatnosti Slovenska sav hodnotení najlepších klubov pravidelne umiestňuje v TOP 10.

V športovom areáli na Sihoti je vytvorená optimálna technická infraštruktúra pre organizovanie atletických súťaží. Klub má k dispozícii sociálne zariadenia, šatne, saunu, posilňovňu, kancelárie s pripojením na internet, doskočiská, prekážky, výsledkové tabule, časomieru, sklady a krytú tribúnu. Pre napredovanie mladých talentov, organizovanie všetkých typov súťaží za dodržania bezpečnostných a hygienických požiadaviek je však nevyhnutný moderný štadión zodpovedajúci parametrom športoviska 21. storočia.

Spoločné financovanie

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 285 z 12 júna 2019 k Výstavbe, modernizácii a rekonštrukcii športovej infraštruktúry národného významu v rokoch 2019 – 2021 vo vtedajšom rozpočte kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenili 5 miliónov eur Slovenskému atletickému zväzu na rekonštrukciu a výstavbu atletických štadiónov. SAZ vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rekonštrukciu a výstavbu atletických štadiónov. Výkonný výbor SAZ na svojom 34. zasadnutí dňa 22. 10. 2019 rozhodol o schválení príspevku na rekonštrukciu atletického štadióna. Medzi Slovenským atletickým zväzom a Mestom Nové Zámky bola podpísaná Zmluva č. 7/NSP/2020 o realizácii národného športového projektu v znení neskorších dodatkov, na základe ktorej sme na Rekonštrukciu atletického štadióna Nové Zámky získali sumu 400 000,-€.

V zmysle Zmluvy o vzájomnej spolupráci a spolufinancovaní č. OÚ/1096/2022 zo dňa 11.11.2022 získal príjemca Mesto Nové Zámky finančné prostriedky vo výške 350 000,-€ od partnera Nitriansky samosprávny kraj na spolufinancovanie stavebných prác.

Mesto Nové Zámky prispelo na rekonštrukciu atletickej dráhy sumou vo výške  325 280,58 € s DPH.

Celková hodnota atletickej dráhy vrátane projektovej dokumentácie je 1 080 200,58 € s DPH.

Osemdráhový ovál

Projekt rieši stavebné úpravy a rekonštrukciu atletického oválu dĺžky 400 m na štadióne Sihoť s umelými polyuretánovým povrchmi hrúbky 10 – 13 mm. Táto plocha bude využívaná počas tréningového procesu a podujatí miestneho atletického klubu a zároveň na aktivity širokej verejnosti mesta Nové Zámky. Na pripravený podklad oválu strojne položili pružný umelý polyuretánový vodopriepustný povrch, v sektoroch technických disciplín umelý polyuretánový vodonepriepustný  povrch. Na záver vyznačili čiarovanie podľa pravidiel atletiky.

Atletický štadión s ôsmimi dráhami a sektormi pre technické disciplíny môžu využívať na športovú prípravu (napríklad kondičné tréningy) i ďalšie kluby z regiónu. Vzhľadom na veľký rozmach behu na celom Slovensku existuje možnosť zavedenia hodín pre verejnosť na bežecké tréningy.

Projekt je koncipovaný tak, aby štadión spĺňal kritériá IAAF pre organizovanie medzinárodných atletických podujatí v mládežníckych kategóriách. Mesto bude garantovať bezplatný vstup reprezentantov SR v atletike v určenom čase na absolvovanie tréningového procesu. Ako i doteraz, mesto poskytne atletický štadión k dispozícii Atletickému  klubu na organizovanie atletických podujatí SAZ, Slovenskej asociácie športu na školách, prípadne iných organizácií. V športovom areáli sú vytvorené podmienky na organizovanie aj športových sústredení. Sekundárne bude štadión k dispozícii aj na tréningy a testovanie pre iné športy : hokej, hádzaná, gymnastika, prípadne na cvičenie jednotiek polície a hasičského zboru. Bude slúžiť i verejnosti na organizované atletické podujatia a tréningy.

Podobné projekty ako v Nových Zámkoch zrealizovali  nedávno v Martine, kde sa na výstavbe štadióna podieľali v spolupráci so SAZ aj mesto a Žilinský samosprávny kraj. Takáto spolupráca sa realizuje v Dubnici, kde na rekonštrukcii participujú SAZ, mesto Dubnica a Trenčiansky samosprávny kraj.

V druhej etape komplexnej rekonštrukcie multifunkčného štadióna na Sihoti sa Mesto Nové Zámky zameralo na rekonštrukciu diváckych tribún. 

Obnovili tribúny, zvýšili kapacitu štadióna

Pôvodné divácke tribúny (valy) nevyhovovali  technickej požiadavkám a nezodpovedali dnešným potrebám rozvoja športu. V júli 2022 mesto Nové Zámky získalo od Fondu na podporu športu účelové finančné prostriedky v celkovej výške 358 563,61 eur na realizáciu a spolufinancovanie projektu Mestský multifunkčný športový areál Nové Zámky – Sihoť.

Projekt zahŕňal rekonštrukciu hlavnej tribúny, stavebné úpravy tribún po celom obvode hlavného ihriska s využitím úpravy jestvujúcich valov s budúcim prestrešením a umiestnením viacerých funkcii vo vnútorných priestoroch areálu (hlavne hygienické a sociálne priestory pre návštevníkov, zdravotná služba, bufety, prevádzkové miestnosti). Kapacita tribún by sa mala zvýšiť na 2 055 miest na sedenie. Areál bol dotvorenými novými spevnenými plochami a  hlavné ihrisko  získalo nový trávnik s automatickým závlahovým systémom.

Na realizácii projektu sa podieľali štyri domáce spoločnosti (tri priamo z regiónu), časť realizovali aj zamestnanci Odboru komunálnych služieb Mestského úradu Nové Zámky. Dielo v celkovej hodnote viac ako milión eur má po odsúhlasení mestským zastupiteľstvom prejsť do správy mestskej príspevkovej organizácie NOVOVITAL, ktorá spravuje mestské športoviská.  

V ďalších etapách projektu je plánovaná úprava jestvujúcich valov s prestrešením a umiestnením viacerých funkcií vo vnútorných priestoroch areálu (hygienické a sociálne priestory, zdravotná služba, bufety, sklady pre prevádzku štadióna), ktoré budú slúžiť športovcom aj návštevníkom športového areálu.

Poslednou etapou rekonštrukcie bude výsadba zelene, ktoré esteticky doplní a zavŕši celkovú obnovu tohto športoviska.

novezamky.sk, FOTO MIROSLAV ANTONI