Prvá výzva Fondu na podporu športu je zverejnená!

Historicky prvá výzva Fondu na podporu športu bola zverejnená dňa 31.12.2020, ďalšie budú nasledovať v prvom polroku 2021 

Správna rada Fondu na podporu športu na svojom zasadnutí dňa 18.12.2020 rozhodla o vypísaní historicky prvých 2 výziev na účel podpory a rozvoja športu. 

Prvá výzva je zameraná na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom utvárania priaznivých a dlhodobo udržateľných podmienok nielen pre športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, ale aj pre rozvoj športu detí, mládeže, športových talentov a širokej verejnosti vrátane zdravotne znevýhodnených občanov.   

Na výzvu je alokovaná suma 15 miliónov EUR, ktorá bude rozdelená do každého z ôsmich vyšších územných celkov v objeme minimálne 10% z celkovej sumy finančných prostriedkov (min. 1,5 milióna EUR na každé VÚC). Oprávnenými žiadateľmi sú športové organizácie, obce a VÚC. Minimálna výška príspevku na jeden projekt je 50.000 EUR a maximálna výška je 1,5 miliónov EUR. Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50% z celkových oprávnených nákladov. Výzva bola zverejnená dňa 31.12.2020, pričom podávanie žiadosti začína od 15.2.2021 a končí 1.3.2021. 

Ide o historicky prvú, no určite nie poslednú výzvu na účel financovania výstavby, rekonštrukcie a modernizácie športovej infraštruktúry. Znenie výzvy vrátane kritérií hodnotenia žiadostí sú už zverejnené na webovom sídle fondu v sekcii Možnosti podpory- Športová infraštruktúra : 

Výzva (preklik) 

Kritériá (preklik) 

Cieľom druhej už schválenej, no zatiaľ nezverejnenej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby, je poskytnúť im finančný príspevok na pokrytie strát, ktoré im vznikli počas obdobia obmedzenia ich hospodárskej činnosti v oblasti športu z dôvodu pandémie COVID-19 v kalendárnom roku 2020. Táto výzva bola pripravovaná vo veľmi úzkej súčinnosti s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, ktorá bude aj vykonávateľom tejto výzvy. 

Oprávnenými žiadateľmi sú profesionálne športové kluby, ktoré sa zúčastňujú profesionálnych ligových súťaží vo futbale, ľadovom hokeji, basketbale, volejbale a hádzanej počas oprávneného obdobia od 1.3. do 31.12.2020. Na výzvu je alokovaná celková suma 6 miliónov EUR. Možnosť zverejnenia tejto druhej výzvy fondom a následného podávania žiadostí je naviazaná na predchádzajúce kladné posúdenie návrhov dvoch schém pomoci, ktoré museli byť  v súvislosti s ňou pre problematiku práva štátnej pomoci spracované.  

K prvej schéme s názvom “Schéma minimálnej pomoci na podporu športu v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19" už Protimonopolný úrad SR ako príslušná slovenská verejná autorita vydal kladné stanovisko a pridelil jej číslo DM-20/2020. Schéma by mala byť v krátkom čase publikovaná i v Obchodnom vestníku a je preto od 31.12.2020 zverejnená už i na webovom sídle fondu na www.fondnapodporusportu.sk. : 

Schéma (preklik) 

Príloha k schéme (preklik) 

Vo veci druhej schémy s názvom “Schéma štátnej pomoci na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19" Fond na podporu športu za pomoci Protimonopolného úradu SR oslovil Európsku komisiu oficiálnym listom zo dňa 11.12.2020 so žiadosťou o iniciáciu notifikačného procesu podľa čl. 108, ods.3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a čaká na jej stanovisko.    

Fond na podporu športu sa zároveň v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR a ďalšími zainteresovanými intenzívne zaoberá v rámci svojich finančných limitov možnosťami vypísania i ďalších výziev týkajúcich sa možného zmiernenia dopadov pandémie COVID-19, a to na amatérsky šport, vlastníkov a prevádzkovateľov športovej infraštruktúry či ďalších dotknutých aktérov zo športového sektora.