Usmernenie pre vyúčtovanie „covidovej“ podpory pre profesionálne kluby

Správna rada Fondu na podporu športu prostredníctvom hlasovania per rollam dňa 14. augusta 2023 schválila usmernenie k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory, ktorá bola v rámci výzvy č. 2021/001 poskytnutá profesionálnym športovým klubom za účelom zmiernenia následkov pandémie ochorenia COVID-19.

Profesionálne športové kluby, ktorým bola Fondom na podporu športu schválená táto mimoriadna podpora, sú povinné o jedného mesiaca od zaslania výzvy na predloženie dokumentácie k vyúčtovaniu zaslať Fondu na podporu športu dokumentáciu k vyúčtovaniu poskytnutej mimoriadnej podpory, a to v súlade s ustanoveniami prijatého usmernenia.

Celé znenie Usmernenia k vyúčtovaniu mimoriadnej podpory v rámci výzvy č. 2021/001 „Mimoriadna podpora pre profesionálne športové kluby“ nájdete na tomto odkaze, ako aj v príslušnej sekcii Možnosti podpory → Zmierňovanie dopadov pandémie COVID-19 → Ukončené výzvy → Výzva č. 2021/001 → Profesionálne športové kluby.