Výberové konanie na členov odbornej komisie

Fond na podporu športu vyhlasuje výberové konanie na pozíciu člen odbornej komisie pre športovú infraštruktúru fondu pre účel posudzovania a hodnotenia predložených žiadostí v rámci výzvy č. 2022/002, tzv. „INFRA 3“.

Fond na podporu športu (ďalej len „fond“) je verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom o fonde, ktorého hlavný účel je explicitne upravený v § 1 zákona o fonde. Základným poslaním fondu je podpora a rozvoj športu poskytovaním finančných prostriedkov formou príspevkov. Činnosť fondu je zameraná prostredníctvom vyhlásených výziev predovšetkým na poskytovanie finančných príspevkov na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry.

Odborné hodnotenie projektov realizuje odborná komisia pre športovú infraštruktúru, ktorá bude sformovaná týmto výberovým konaním. Odborná komisia bude mať 10 – 16 členov, za predsedu odbornej komisie bol správnou radou fondu vymenovaný podpredseda správnej rady fondu p. Gábor Asványi.

Požiadavky na pozíciu člen odbornej komisie pre športovú infraštruktúru Fondu na podporu športu

Na pozíciu člena odbornej komisie možno vymenovať fyzickú osobu, ktorá:

 1. má plnú spôsobilosť na právne úkony,
 2. je bezúhonná, a
 3. spĺňa požiadavky na odborné znalosti v súlade so štatútom odbornej komisie.

Funkcia člena odbornej komisie nie je zlučiteľná s pozíciou predsedu správnej rady fondu, člena dozornej rady a riaditeľa fondu.

Pre pozíciu člena odbornej komisie pre športovú infraštruktúru je požadované minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Zároveň sú pre túto pozíciu vhodné nasledujúce požiadavky a spôsobilosti, pričom absencia niektorých z nich neznamená automaticky neúspech vo výberovom konaní:

 • vzdelanie/prax v oblasti prevádzkovania športovej infraštruktúry,
 • vzdelanie/prax v oblasti stavebného projektovania, inžinieringu, architektúry a výstavby,
 • vzdelanie/prax v oblasti verejného obstarávania,
 • vzdelanie/prax v oblasti športového manažmentu,
 • vzdelanie/prax v oblasti samosprávy,
 • skúsenosti v oblasti prípravy a realizácie investičných projektov.

ŠTATÚT ODBORNEJ KOMISIE „ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA“

Všetci záujemcovia o pozíciu člen odbornej komisie zašlú svoju prihlášku a ďalšie potrebné podklady e- mailom na adresu vyberovekonania@fnps.sk najneskôr do piatka 24.03.2023 (do 23:59 hod.).
Žiadosť musí obsahovať nasledujúce prílohy:

 1. podpísaný profesijný životopis v slovenskom jazyku,
 2. motivačný list, v ktorom preukáže svoju vhodnosť na uvedenú pozíciu,
 3. kópiu dokladu o získanom vzdelaní,
 4. údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov alebo výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace a možného konfliktu záujmov,
 5. iné overiteľné potvrdenie/-ia preukazujúce kvality, ktoré sú predmetom zverejnených hodnotiacich kritérií pre výber členov odbornej komisie najmä však vo forme potvrdenia od zamestnávateľa,
 6. súhlas so spracovaním osobných údajov – podpisuje uchádzač vo svojom mene podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu a) tohto oznámenia.

PODROBNEJŠIE INFO K VÝBEROVÉMU KONANIU NA ČLENOV ODBORNEJ KOMISIE PRE ŠPORTOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU FnPŠ

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

ÚDAJE NA VYŽIADANIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV