Začala sa rekonštrukcia chladiaceho systému na zimnom štadióne v Piešťanoch

Odovzdaním staveniska realizátorovi sa v piatok 25. augusta 2023 začala oprava technológie chladiaceho systému ľadovej plochy na zimnom štadióne v Piešťanoch.

Výmenu technológie chladenia zabezpečuje firma FROST – service, s.r.o, Lednické Rovne, rekonštrukčné práce by mali trvať približne do konca januára 2024, presne do 150 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.

Oprava sa týka kondenzačnej časti chladiaceho okruhu vrátane hospodárstva chladiacej vody pre kondenzátor. V plánovanej časti rekonštrukcie sa okrem výmeny kompresora, zberača čpavku a čpavkových čerpadiel, potrubných rozvodov a zhotovenia novej technologickej dosky uvažuje s ponechaním existujúcich mantinelov, ktoré budú použité na novej ľadovej ploche s rozmermi 59,6 x 29,6 m. Rekonštrukcia zahŕňa aj výmenu technológie využitia odpadového tepla s ponechaním akumulačnej nádoby. Nakoľko rekonštrukcia chladenia sa netýka celého chladiaceho okruhu, ale iba zmeny nízkotlakovej časti technológie v strojovni chladenia, potrubných rozvodov ľadovej plochy a potrubia v technologickom kanáli ostáva zachované riešenie chladiace systému s priamym odparom chladiva R717 (čpavok) tak ako doposiaľ. Vysokotlaková časť chladiaceho okruhu spolu s kompresorom Grasso a vodným hospodárstvom pre kondenzačnú časť ostáva existujúca. Zmena novej technológie chladenia bude mať po dokončení nižšie prevádzkové náklady pri zachovaní požadovaných parametrov kvality ľadovej plochy.

To, že sme rekonštrukciu chladenia mohli začať realizovať, musíme v prvom rade poďakovať Fondu na podporu športu, ktorý nám na túto investíciu poskytol financie vo výške 477 822,97 eur. Zvyšná suma je hradená z mestskej pokladne.

Celková suma za opravu je 955 645,94 eur.

Finančný príspevok z Fondu na podporu športu vo výške 477 822,97 eur bol Mestu Piešťany pridelený v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ číslo: 2022/002“, tzv. INFRA 3.

Martin Ričány, www.piestany.sk