Fond na podporu športu vyhlasuje výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku

Fond na podporu športu v súlade s ustanoveniami s § 10a ods. 1 a 11 zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa alebo riaditeľky Fondu na podporu športu.

Kandidáti na obsadenie funkcie riaditeľa alebo riaditeľky môžu svoje prihlášky do výberového konania podať najneskôr do piatka 9. decembra 2022 (vrátane 9. decembra 2022 do 24.00 hod.) v súlade s pokynmi uvedenými v dokumente priloženom k tomuto oznámeniu.

Výberové konanie na riaditeľa alebo riaditeľku Fondu na podporu športu
Výberové konanie na riaditeľa alebo riaditeľku Fondu na podporu športu – Prílohy A a B
Zápisnica z výberového procesu na pozíciu riaditeľ/riaditeľky Fondu na podporu športu