Rekonštrukcia zimného štadióna v Sabinove ukončená

Na Valentína prevzali v Sabinove ukončenú stavbu: „Zimný štadión Sabinov – VÝMENA TECHNOLÓGIE CHLADENIA“. Projekt zahŕňal kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu strojovne zimného štadióna a výstavbu novej betónovej chladiacej dosky pod ľadovou plochou.

Práce obsahovali odstránenie starých chladiacich jednotiek, potrubí, čerpadiel, rozvodov elektroinštalácie a ďalšej techniky. V strojovni došlo k výstavbe novej priemyselnej betónovej podlahy, nových omietok a následne k montáži kompletne novej technológie a strojného vybavenia. V priestoroch ľadovej plochy došlo k výstavbe novej viacvrstvovej technologickej betónovej dosky chladenia v rátane nových rozvodov chladenia, tepelnej izolácie a rozvodov temperovania podložia. Inštalované boli nové elektrické a kontrolné systémy, ktoré umožnia aj vzdialené riadenie a monitorovanie nového chladiaceho systému. Tieto systémy zabezpečujú správne fungovanie a efektívnu prevádzku.

Po inštalácii nových zariadení sa vykonali všetky testy – tlakové a funkčné skúšky za prítomnosti orgánov technickej inšpekcie a dozoru, na overenie správneho fungovania a bezpečnosti celého chladiaceho systému. Pri návrhu novej technológie sa zohľadnili potreby a požiadavky zimného štadióna vo vzťahu k energetickej a environmentálnej udržateľnosti. Nová technológia bude efektívne chladiť ľadovú plochu a zároveň minimalizovať spotrebu energií. Využíva sa aj odpadové teplo zo strojného zariadenia na predohrev teplej úžitkovej vody, ohrev snežnej jamy a temperovanie podložia ľadovej plochy.

Z environmentálneho a bezpečnostného hľadiska došlo k výraznému zníženiu náplne chladiva - čpavku z pôvodných 6t na súčasných iba 1,5t. Meranie a regulácia strojovne je plne automatizovaná s možnosťou vzdialeného prístupu pre možnosť kontroly a riadenia. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Primachlad, a.s., ktorá práce ukončila a odovzdala v plnej kvalite takmer mesiac pred zmluvným termínom odovzdania.

Celkové náklady na stavbu sa vyšplhali na 933 600 € s DPH, z čoho mesto Sabinov získalo dotáciu z Fondu na podporu športu vo výške 560 160 €.

Rekonštrukcia chladenia na zimnom štadióne bola náročným a nákladným procesom. Veríme že správne plánovanie a realizácia projektu zabezpečia spoľahlivú a efektívnu prevádzku zimného štadióna v Sabinove pre budúce hokejové zápasy a podujatia po mnoho rokov.

TEXT + FOTO www.sabinov.sk