Výberové konanie na poziciu člen/členka odbornej komisie pre športovú infraštruktúru

Fond na podporu športu vyhlasuje výberové konanie na pozíciu člen / členka odbornej komisie pre športovú infraštruktúru Fondu na podporu športu.

Fond na podporu športu (ďalej len „fond“) je verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č.310/2019 Z. z. o fonde, ktorého hlavný účel je explicitne upravený v § 1 zákona o fonde. Základným poslaním fondu je podpora a rozvoj športu poskytovaním finančných prostriedkov formou príspevkov. Činnosť fondu je zameraná predovšetkým na poskytovanie finančných príspevkov na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu športovej infraštruktúry.

Odborné hodnotenie projektov realizuje odborná komisia pre športovú infraštruktúru, ktorá bude sformovaná týmto výberovým konaním. Odborná komisia bude mať 10 – 16 členov, za predsedu odbornej komisie bol správnou radou fondu vymenovaný podpredseda správnej rady fondu p. Gábor Asványi.

Pre pozíciu člena odbornej komisie pre športovú infraštruktúru je požadované minimálne vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Zároveň sú pre túto pozíciu vhodné nasledujúce požiadavky a spôsobilosti, pričom absencia niektorých z nich neznamená automaticky neúspech vo výberovom konaní:

 • vzdelanie/prax v oblasti prevádzkovania športovej infraštruktúry,

 • vzdelanie/prax v oblasti stavebného projektovania, inžinieringu, architektúry a výstavby,

 • vzdelanie/prax v oblasti verejného obstarávania,

 • vzdelanie/prax v oblasti manažmentu,

 • vzdelanie/prax v oblasti samosprávy,

 • skúsenosti v oblasti prípravy a realizácie investičných projektov

Všetci uchádzači o pozíciu člen odbornej komisie zašlú svoju prihlášku a ďalšie potrebné podklady e-mailom na adresu vyberovekonania@fnps.sk najneskôr do piatka 26.01.2024 (do 23:59 hod.). Žiadosť musí obsahovať nasledujúce prílohy:

 • a)  podpísaný profesijný životopis v slovenskom jazyku,
 • b)  motivačný list, v ktorom uchádzač preukáže svoju vhodnosť na uvedenú pozíciu,
 • c)  kópiu dokladu o získanom vzdelaní,
 • d)  údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov2 alebo výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • e)  iné overiteľné potvrdenia preukazujúce kvality, ktoré sú predmetom zverejnených hodnotiacich kritérií pre výber členov odbornej komisie, najmä však vo forme potvrdenia od zamestnávateľa,
 • f)  súhlas so spracovaním osobných údajov – podpisuje uchádzač vo svojom mene podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu a) tohto oznámenia.

PODROBNEJŠIE INFO K VÝBEROVÉMU KONANIU NA ČLENKY A ČLENOV ODBORNEJ KOMISIE PRE ŠPORTOVÚ INFRAŠTRUKTÚRU FnPŠ

ÚDAJE NA VYŽIADANIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV